ประวัติกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

บุญเชิด ลิ่มกังวาฬมงคล
ประวัติการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต(ไฟฟ้าสื่อสารและคอมพิวเตอร์)รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด (MBA) 2538 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
Backoffice Supervisor บมช.ล็อกเลย์ (LOXLEY)
Printer Repair Center Manager Engineering Dept. บมช.ดาต้าแมท (DATAMAT)
Intergrated Solution Manager บจก.โซลูชั่น
Managing Director บจก.แกรนด์ออโต้เทรดดิ้ง ปัตตานี

รองกรรมการผู้จัดการ

ภัสสร ลิ่มกังวาฬมงคล (ไตรมณี)
ประวัติการศึกษา
บริหารธุกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์)รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด (MBA) 2538 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ( 2535-2545 )