OKI printer


OKI ML-1190 เครื่องมือสอง/มีอะไหล่ทุกชิ้น/พร้อมบริการซ่อม

  • ความเร็วสูงสุด - ตัวอักษร/วินาที
  • จำนวนสำเนาการพิมพ์สูงสุด 1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา
  • หัวพิมพ์แบบ 24 เข็มพิมพ์
  • ขนาดกระดาษ A4/A3 กระดาษแผ่น/กระดาษต่อเนื่อง
  • Portเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Port Printer แบบขนาน (Centronic DB 25 PIN )


OKI ML-590/591 เครื่องมือสอง/มีอะไหล่ทุกชิ้น/พร้อมบริการซ่อม

  • ความเร็วสูงสุด 450 ตัวอักษร/วินาที
  • จำนวนสำเนาการพิมพ์สูงสุด 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา
  • หัวพิมพ์แบบ 24 เข็มพิมพ์
  • ขนาดกระดาษ A4/A3 กระดาษแผ่น/กระดาษต่อเนื่อง
  • Portเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Port Printer แบบขนาน (Centronic DB 25 PIN )


OKI ML-380/381Turbo,ML-390/391Turbo เครื่องมือสอง/มีอะไหล่ทุกชิ้น/พร้อมบริการซ่อม

  • ความเร็วสูงสุด 390 ตัวอักษร/วินาที
  • จำนวนสำเนาการพิมพ์สูงสุด 1 ต้นฉบับ + 3 สำเนา
  • หัวพิมพ์แบบ 24 เข็มพิมพ์
  • ขนาดกระดาษ A4/A3 กระดาษแผ่น/กระดาษต่อเนื่อง
  • Portเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Port Printer แบบขนาน (Centronic DB 25 PIN )
  • Port USB


OKI ML-790/791 เครื่องมือสอง/มีอะไหล่ทุกชิ้น/พร้อมบริการซ่อม

  • ความเร็วสูงสุด 472 ตัวอักษร/วินาที
  • จำนวนสำเนาการพิมพ์สูงสุด 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
  • หัวพิมพ์แบบ 24 เข็มพิมพ์
  • ขนาดกระดาษ A4/A3 กระดาษแผ่น/กระดาษต่อเนื่อง
  • Portเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Port Printer แบบขนาน (Centronic DB 25 PIN )
  • Port USB


OKI ML-790/791 เครื่องมือสอง/มีอะไหล่ทุกชิ้น/พร้อมบริการซ่อม

  • ความเร็วสูงสุด 472 ตัวอักษร/วินาที
  • จำนวนสำเนาการพิมพ์สูงสุด 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
  • หัวพิมพ์แบบ 24 เข็มพิมพ์
  • ขนาดกระดาษ A4/A3 กระดาษแผ่น/กระดาษต่อเนื่อง
  • Portเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Port Printer แบบขนาน (Centronic DB 25 PIN )
  • Port USB


OKI ML-1190 เครื่องมือสอง/มีอะไหล่ทุกชิ้น/พร้อมบริการซ่อม

  • ความเร็วสูงสุด 333 ตัวอักษร/วินาที
  • จำนวนสำเนาการพิมพ์สูงสุด 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
  • หัวพิมพ์แบบ 24 เข็มพิมพ์
  • ขนาดกระดาษ A4/A3 กระดาษแผ่น/กระดาษต่อเนื่อง
  • Portเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ Port Printer แบบขนาน (Centronic DB 25 PIN )
  • Port Serial แบบอนุกรม ( RS-232 DB 25 PIN -OPTION )
  • Port USB